CEP TELEFONU FAALİYET KİRALAMASI VE HİZMET SÖZLEŞMESİ

Madde 1. Sözleşmenin Tarafları

1.1. İşbu Cep Telefonu Faaliyet Kiralaması ve Hizmet Sözleşmesinin (“Sözleşme”) tarafları aşağıdaki gibidir:

1.2. Kiraya Veren sıfatı ile (“Smart Kirala”)

Unvan: SMARTKİRALA MOBİL TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Esenşehir Mah. Başarı Sok. No:14 K:2-3 Y. Dudullu-Ümraniye/İSTANBUL

Telefon: 444 76 70          - Fax:

Vergi Dairesi: Sarıgazi – Vergi No: 772 148 6299

E-posta Adresi: asistan@smartkirala.com

Özel Asistan Desteği İrtibat No: 444 76 70

Özel Asistan Desteği E-posta Adresi: asistan@smartkirala.com

1.3. Kullanıcı sıfatı ile (“”) 

Ad ve Soyad/Unvan:

T.C.K.N./Vergi Numarası: 

Posta Adresi: 

Telefon Numarası:

E-posta Adresi:

1.4. Fatura Bilgileri

Ad ve Soyad/Unvan:

Vergi Numarası: ………………

Vergi Dairesi: ……………..

Posta Adresi:

E-posta Adresi:

İlk fatura, cihazın teslimatı sırasında düzenlenecektir.

Düzenlenecek faturalar işbu sözleşmede Kullanıcının belirteceği e-posta adresine gönderilecektir.

1.5. Kullanıcının Sözleşmede verdiği bilgilerin doğru olduğu kabul edilir. Kullanıcının yanlış veya hatalı bilgi vermesinden dolayı Kiraya Veren hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

Madde 2. Tanımlar

2.1. Kiraya Veren: İşbu sözleşmeye konu Cihazı kullanıcıya kiraya veren kişiyi ifade eder ve işbu sözleşme için Smart Kirala’dır.

2.2. Kullanıcı: İşbu sözleşmeye konu Cihazı kiraya verenden kiralayan kişiyi ifade eder ve işbu sözleşme için ….[CA3] 

2.3. Cihaz: İşbu sözleşme ile eklerinde listelenen ve sözleşme hükümlerince Kiraya Veren tarafından Kullanıcıya kiraya verilen cep telefonlarıdır.

2.4. Cihaz Birim Bedeli: Sözleşmeye konu cihazın Kiraya Veren tarafından belirlenen ve işbu sözleşme ile eklerinde listelenen bedelleridir.

2.5. Cihaz Güncel Birim Bedeli: Sözleşmeye konu Cihazların hesaplanmak istenen tarih itibariyle; herhangi bir indirime konu edilmemiş KDV dahil satış fiyatıdır.

2.6. Hizmet Paketi: Sözleşmeye konu cihazda meydana gelebilecek arıza, hasar ve sair sorunlar karşısında sözleşme hükümlerince ve süresi boyunca Kiraya Veren’in Kullanıcıya sunacağı tüm hizmetleri ifade eder ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Hizmet Paketi, sözleşemeye konu cihaza ilişkin bir sigorta sözleşmesini değil, cihazda meydana gelebilecek arızalara ve hasarlara karşı sunulan hizmetleri ifade etmektedir.

2.7. Ürün: İşbu sözleşmeye konu cihaz ile cihaza verilen Hizmet Paketinin bir bütünüdür.

2.8. Ürün Bedeli: Cihaz birim bedeli ile hizmet paketi bedellerinin birleşmesinden oluşmaktadır. İşbu sözleşmedeki kiralama bedelleri, ürün bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

2.9. Kiralama Süresi: İşbu sözleşmeye konu Cihazın ve Cihaz ile Birlikte Verilecek Olan Smart Premium Hizmet Paketinin 12 veya 24 aylık kiralanma süresini ifade eder, hiçbir şekilde 28 ayı geçemez. İşbu sözleşme için aydır.

Madde 3. Kiralanacak Ürün Bedeli (Cihaz Bedeli ve Hizmet Bedeli)

3.1. Sözleşme kapsamındaki Cihazın türü, marka, model, renk, seri ve adet gibi temel özellikleri, aylık cihaz kira bedeli ve aylık Smart Premium hizmet kira bedeli ile aylık ürün kira bedeli aşağıda belirtildiği ve işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan 1 numaralı ekindeki gibidir. Aşağıda listelenen Cihaz ve Hizmet Paketi bu Sözleşme’nin konusunu oluşturmaktadır.

Marka

Model

IMEI

Kira Süresi

Cihaz Bedeli

ADET

Aylık Cihaz Kira Bedeli

Aylık Premium Hizmet Kira Bedeli

Aylık Ürün Kira Bedeli

Toplam Ürün Kira Bedeli

XXXX

XXXXX

XXXXXXXXXXX

XX

XXX,00

1

XXX,00

XXX,00

XXX,00

XXX,00

Toplam Aylık Fatura Bedeli = …,00 TL olarak anlaşılmıştır.

3.2. Faturalar aylık ürün kira bedeli olarak yansıtılacaktır.

3.3. Fiyatlara, katma değer vergisi dahildir.

3.4. Kullanıcı, Kiraya Veren’in sözleşme konusu Cihazı, Üretici Firma ve/veya Tedarikçi’lerden temin ettiğini, Üretici Firma ve/veya Tedarikçi’den kaynaklı fiyat artışının (kur farkı, faiz, vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler vb.) olması durumunda işbu Sözleşme’nin Taraflarca imzalanmış olmasına rağmen Cihazın teslimatı sırasında da fiyat farkı oluşabileceğini ve bu fiyat farkına göre ek Sözleşme’nin yeni fiyatlarla revize edilerek imzalanabileceğini kabul eder. Kullanıcı, işbu madde kapsamında oluşan fiyat farkından dolayı oluşacak güncel fiyatları kabul etmeme ve yeni fiyatlarla revize edilen ek Sözleşme’yi imzalamaktan imtina etme hakkına sahip olup işbu halde Kiraya Verene yazılı bildirim yaparak herhangi bir tazminat, ceza ve/veya işbu Sözleşme’den kaynaklı bedel ödemeden feshedebilecektir.

Madde 4. Sözleşmenin Konusu

4.1. İşbu sözleşme, Kullanıcı tarafından Kiraya Veren’in kiralamakta olduğu kullanılmamış elektronik Cihaz’ın nitelikleri, kiralama fiyatı, ödeme koşulları ve teslimi, kiralama süresi boyunca işbu sözleşmenin 2 ve 3 numaralı ekinde ayrıntıları belirtilen hizmet paketinin sağlanmasını ve ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Madde 5. Kullanıcı’nın Önceden Bilgilendirildiği Konular

5.1. Kullanıcı, Sözleşme’nin akdedilmesinden ve kiralama ilişkisinin başlamasından önce aşağıdaki hususlar hakkında bilgi sahibi olduğunu kabul eder:

a)    Sözleşme konusu Cihaz’ın temel nitelikleri,

b)    Kiraya Veren’in ticari unvan ve bilgileri,

c)    Kiraya Veren ile irtibat kurmasına imkân veren iletişim bilgileri,

d)    Sözleşme kapsamında kiralanan Cihaz’a ilişkin şikâyet iletmesi için gerekli iletişim bilgileri,

e)    Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile bunlara ilişkin taahhütler ve Kiraya Veren’in şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,

f)     Kiraya Veren tarafından Cihaz’a sağlanan Hizmet faaliyetleri,

g)    Kiraya Veren’in talebi üzerine, Kullanıcı tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar,

h)    Kullanıcının “Cayma Hakkına” ilişkin bilgi ve şartlar,

i)     Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi’ne veya Tüketici Hakem Heyeti’ne yapabileceklerine dair bilgi,

j)     Kullanıcının sözleşme konusu Cihazı herhangi bir şekilde devretmesi, satması, elden çıkarması vs. şekilde hareket etmesi halinde; BTK nezdinde sorumluluğu olacağı gibi, Güveni Kötüye Kullanma, Hırsızlık, Dolandırıcılık ve sair suçlardan sorumlu olduğu bilgisi.

Madde 6. Kira Süresinin Başlaması, Kira Dönemleri ve Ödeme Şekli

6.1. İlk aylık kira tutarı, taraflar arasında işbu sözleşmenin akdedilmesi ile faturalandırılır. Sözleşme kapsamındaki diğer faturalar da sözleşmenin akdedildiği takvim gününü takip eden ayın aynı takvim günü düzenlenir. Ürün kira bedelleri fatura düzenlenme tarihi itibariyle peşinen ödenir.

6.2. Kira süresi, Cihaz’ın Kullanıcı tarafından teslim alındığı tarihte başlar. Kira süresi, Sözleşme ile belirlenmiş ve aylık dönemlere bölünmüştür.  Sözleşme’nin süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz. Kira süresinin başladığı takvim gününü takip eden ayın aynı takvim günü, bir aylık kira dönemini oluşturur.

6.3. Kiralama süresi ifadesi (“Kiralama Süresi”), Cihaz’ın Kullanıcı tarafından kiralamayı taahhüt ettiği süreyi ifade eder. Kiralama Süresi’nin sona ermesi ile iki (2) Gün içerisinde Cihaz’ın Kiraya Veren’e iade edilmesi esastır. Kiralama Süresinin sona ermesinden bir (1) ay önce Kullanıcının talebi ve Kiraya Veren’in onayıyla; tarafların anlaşacağı yeni kira bedeli üzerinden kira sözleşmesi uzatılabilir. Ancak toplam kira süresi 28 ayı geçemez.

6.4. Kullanıcı, Kiralama Süresi’nin sonunda veya herhangi bir şekilde sözleşmenin sona ermesi akabinde Cihaz’ı Sözleşme hükümlerine göre iade etmez ise, Kiraya Veren’in tek taraflı açık yazılı bildirimi ile; Sözleşme süresi uzatılabilir veya Kiraya Veren sözleşmeyi haklı nedenle feshederek iade edilmeyen Cihaz birim bedelini Kullanıcıya fatura edebilir. Ayrıca iade edilmeyen Cihaz nedeniyle Kiraya Veren’in uğrayacağı her türlü menfi, müspet zarar ve cezai şart da Kiraya Veren tarafından fatura edilerek Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. Kullanıcı, Kiraya Veren tarafından faturalanacak bedellere herhangi bir itirazı olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. Kiralama Süresini aşan kiralama dönemlerinde uygulanacak olan kira bedeli Kiraya Veren tarafından tek taraflı olarak ve tam bir serbesti içinde belirlenir. Kiraya Veren Kiralama Süresi sona erdikten sonra herhangi bir zamanda Cihaz’ın iadesini isteme ve Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

Madde 7. Teslimat

7.1. Kiraya Veren tarafından sözleşmenin akdedilmesini ve siparişin onaylanmasını takip eden beş (5) iş günü içerisinde Cihaz; Kullanıcı’ya ulaştırılmak üzere anlaşmalı kargo, kurye firması ile veya elden teslim edilmesi de dahil olmak üzere Kiraya Veren’in uygun göreceği bir şekilde teslim edilir. Kiraya Veren’in, Cihaz’ı tedarik edememesi durumunda, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) iş günü içerisinde Kullanıcı’yı bilgilendirir. Kullanıcı’nın sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka Cihaz’ı tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Söz konusu onayı verip vermemek Kullanıcı’nın takdirinde olup onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir ve Kullanıcı tarafından ödenen ücret var ise iade edilir.

7.2. Cihaz, Kullanıcı’ya hasarsız, temiz, kullanılabilir ve sözleşmede belirlenen özelliklerde olacak şekilde teslim edilir.

7.3. Teslimatın elden yapılması durumunda; teslimatın belirtilen hususlara uygun ve tam olarak yapıldığı, teslimat sırasında tutulacak ve işbu sözleşmenin 5 numaralı eki olan “Teslim Tutanağında” belirtilir ve taraflarca imza altına alınır.

7.4. Teslimatın kargo veya kurye firması ile yapılması durumunda; Kullanıcı Cihaz’ı teslim alır almaz kontrol eder ve bir eksiklik veya kusur olduğunu görürse teslimat fişine bu hususu yazdırır. Teslimat fişi, Teslim Tutanağı yerine geçecek olup Cihaz’daki eksiklik veya kusur Teslimat Fişine yazdırılmazsa teslimat tam ve uygun olarak yapılmış sayılır.

7.5. İşbu sözleşmede Cihazın kargo veya kurye ile teslim edilmesi durumlarında teslimat masrafı gönderene aittir.

Madde 8.  Ayıpları Bildirme

8.1. Kullanıcı, Cihaz’ı teslim eden firma yetkilisi önünde açıp kontrol eder, herhangi bir hasar olduğu görülür veya değerlendirilirse “Teslim Tutanağında” hasar veya eksiklik olduğu belirtilir. Kullanıcı, bu durumlarda Cihaz’ın teslimini kabul etmeme hakkında sahiptir.

Madde 9. Cihaz Üzerinde Değişiklik

9.1. Kullanıcı, Cihaz üzerinde değişiklik yapamaz, içeriğini değiştiremez, donanıma müdahale edemez, hasar veya arıza oluşması durumunda bu hasarlara müdahale edemez veya üçüncü kişilerin bu tür müdahalelerde bulunmasını talep edemez. Kullanıcı’nın bu madde kapsamındaki müdahaleleri neticesinde Cihaz’da oluşabilecek her türlü zarar Kiraya Veren tarafından Kullanıcıya fatura edilir. Kullanıcı, Kiraya Veren tarafından faturalanacak bedellere herhangi bir itirazı olmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. Alt Kira, Devir ve Ciro Yasağı

10.1. Cihaz sadece Kullanıcı tarafından kullanılabilecektir. Üçüncü kişi veya kurum ve kuruluşlarla herhangi bir amaçla paylaşılmayacak, kullandırılmayacak veya satamayacaktır. Kullanıcı bu hususlara uyacağını, işbu maddenin ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde ise Kiraya Veren’in her türlü zararını karşılamayı, Kiraya Veren’in talep etmesi halinde Cihaz’ı iade etmeyi, iade etmediği Cihaz için işbu sözleşmenin 6.4 ve 16.3. maddelerinde yer alan hükümleri kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

10.2. Kullanıcı, Cihaz’ı alt kiraya veremez, Sözleşme’yi ve Cihaz’ı devredemez veya ciro edemez. Kullanıcı, Sözleşme süresi boyunca Cihaz üzerinden doğrudan zilyetliğini sürdürmek ile yükümlüdür. Kullanıcının aksi yöndeki hareketleri nedeniyle Kiraya Veren sözleşmeyi haklı sebeple feshedebilir. Aksine davranış sonradan sona erdirilmiş olsa bile Kiraya Veren’in sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı saklıdır.

10.3. Kullanıcının sözleşmeye konu Cihaz’ı satması veya herhangi bir şekilde devretmesi halinde Kullanıcının, Kiraya Verene karşı tazminat yükümlülüğü olması; Kullanıcının haksız devir nedeniyle meydana gelecek Güveni Kötüye Kullanma, Hırsızlık, Dolandırıcılık ve sair cezai sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

10.4. Kullanıcı gerek bu anlaşmayı ve gerekse işbu anlaşmadan doğan hak ve alacaklarını üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Aksine davranış sonradan sona erdirilmiş olsa bile Kiraya Veren sözleşmeyi haklı nedenle feshedebilir.

Madde 11. Arıza, Hasar Bildirimi, Tamirat ve Kullanıcı’nın Sorumlulukları

11.1. Kullanıcı, Cihaz’da arıza veya hasar oluşması, çalınması ve kaybolması ile herhangi başka bir şekilde zayi olması halinde durumu derhal Kiraya Veren’e asistan@smartkirala.com e-posta adresi veya 444 76 70 telefon numarası üzerinden bildirir. Kullanıcı, hasar ve zayi oluşturan durum ile ilgili Kiraya Veren tarafından talep edilen tüm bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlamakla yükümlüdür.

11.2. Cihaz’da oluşan arıza veya hasarlar için hasar değerlendirmesi ve tamiratı yalnızca Kiraya Veren tarafından belirlenen servis noktalarında gerçekleştirilir. Kullanıcı, arıza veya hasar ile ilgili Kiraya Veren’i bilgilendirdikten sonra Kiraya Veren, Kullanıcı’yı belirlenen en yakın servis noktasına yönlendirir veya Cihaz’ın Kiraya Veren’e gönderilmesini talep eder. Kullanıcı, Kiraya Veren’in talimatları doğrultusunda hareket ederek, Kiraya Veren tarafından belirlenen hizmet sağlayıcılarına veya Kiraya Veren’e Cihaz’ı ulaştırmakla yükümlüdür.

11.3. Cihaz, üretici firma garantisinin yanı sıra Kiraya Veren tarafından verilen Smart Premium Hizmet Paketi kapsamında Kullanıcıya sunulmaktadır. Smart Premium Hizmet Paketi ile Kullanıcıya; teknik servis desteği, özel asistan desteği, cihaz bakım ve onarım hizmeti gibi kapsamı işbu sözleşmenin 2 ve 3 numaralı eklerinde belirtilen hizmetler verilmektedir. Ancak Kullanıcı, Hizmet Paketinden faydalanacak olsa da sözleşme süresi boyunca sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.4. Cihazda arıza, hasar ve sair bir sorunun meydana gelmesi durumunda üretici firma garantisinde sorun giderilirse, Smart Premium Hizmet Paketi bu durumdan etkilenmeyecektir.

11.5. Kiraya Veren tarafından belirlenen yetkili servis noktası, Cihaz’da hasar değerlendirmesi yaparak Cihaz’ın tamir edilip edilemeyeceğini belirler.

11.6. Cihaz’da, Kullanıcının kusuru ile meydana gelen ve Hizmet Paketi kapsamına girmeyen hasarların giderilmesine yönelik tüm masraflar Kiraya Veren tarafından fatura edilerek Kullanıcı tarafından karşılanır.

11.7. Cihaz’a Kiraya Veren tarafından belirlenen hizmet sağlayıcıları dışında; herhangi bir müdahale, tamirat, parça değişimi ve/veya orijinal parça kullanılmaksızın herhangi bir müdahale yapıldığı tespit edilir ise Cihaz Birim Bedeli Kullanıcı’ya fatura edilecek ve sözleşme Kiraya Veren tarafından haklı nedenle feshedilecektir. Kullanıcı işbu madde kapsamında faturalanacak bedellere herhangi bir itirazı olmayacağını ve feshin sonuçlarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.8. Kullanıcı, Cihaz’ın mülkiyetinin Kiraya Verene ait olduğunu, Cihaz’ı işbu Sözleşme süresince münhasıran Kiraya Veren tarafından verilen hizmetler için kullanıcı sıfatıyla kullanacağını,  Cihaz’ı kullanım kılavuzunda belirtilen kullanma usulleri çerçevesinde ve özenle kullanacağını, işbu Sözleşmesinin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde  Cihazı tam ve eksiksiz surette ve herhangi bir takyidattan ari olarak Kiraya Veren’e iade etmekle yükümlü olduğunu, aksi durumda işbu Sözleşme’nin 6.4 ve 16.3. maddeleri uyarınca sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.9. Kullanıcı işbu sözleşme hükümleri uyarınca Kiraya Veren tarafından aleyhine yapılacak faturalandırmaların hiçbirine itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 12. Zayi

12.1. Cihaz’ın:

a)    Çalınması, kaybedilmesi, devredilmesi, satılması, başka bir şekilde zayi edilmesi;

b)    Kullanıcının Cihazı tamirat için belirlenen sürede sunmaması;

c)     Kullanıcı tarafından yüklenen şifreleme ve güvenlik önlemeleri nedeniyle Cihazın kullanılamaması;

d)    Kullanıcı’nın başkaca kusuru nedeniyle Cihazın Kiraya Veren tarafından kullanılamayacak durumda olması veya kullanılamaması;

e)     Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesine rağmen Cihazı’ın Kiraya Verene iade edilmemiş olması;

Durumlarında; Zayi olan Cihazın yerine aynı marka ve model veya muadil Cihazın Güncel Birim Bedeli Kullanıcıya bilgi verilir. Kullanıcının 3 (üç) gün içerisinde onaylaması durumunda yeni cihaz bedeli, zayi cihaz bedeli olarak fatura edilir. Kullanıcının fatura bedelini 7 (yedi) gün içerisinde ödemesi halinde yeni cihaz Kullanıcıya teslim edilir. Bu durumda sözleşme, yeni verilen cihaz üzerinden zayi olan cihaz şartlarında kaldığı yerden sözleşmenin sonuna kadar devam eder. Kullanıcı sözleşme sonunda yeni cihazı da bu sözleşmede belirtilen şartlara uygun bir şekilde teslim etmekle yükümlüdür. Kullanıcının bu durumu kabul etmemesi veya fatura bedelini süresinde ödememesi halinde; Sözleşme’nin feshedilmesi, Cihaz’ın güncel birim bedelinin Kullanıcı’dan tahsil edilmesi ve Kiraya Veren’in bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet zararların ve cezai şartın Kullanıcı tarafından karşılanması esastır. Ancak cihazın kaybolması veya çalınması halinde cezai şarta ilişkin hükümler uygulanmaz. Ayrıca Cihaz zayi olduğunda, Sözleşme’de belirtilen kira süresinin geri kalanının (“Bakiye Kira Süresi”) tümüne tekabül eden aylık ürün kira bedelinin toplamı muaccel hale gelir ve Kullanıcı’dan tahsil edilir. Hizmet Paketi kapsamına giren durumlar Zayi hükümlerine tabi değildir.

12.2. Cihaz’ın, tamir edilemeyecek kadar hasar almış olması veya tamirat masraflarının Cihaz birim bedelini aşması durumunda, Smart Premium Hizmet Paketi kapsamına girmeyen zararlar Kullanıcıya fatura edilerek Kullanıcı tarafından karşılanır.

Madde 13. Aylık Kira Bedellerinin Ödenmesi ve Diğer Tahsilatlar

13.1. Aylık kira ödemeleri işbu sözleşmenin akdedildiği takvim günü fatura edilerek ödenmeye başlanır ve her ayın aynı takvim günü ödenir. Her ay düzenlenecek olan faturalar, Kullanıcının belirtmiş olduğu e-posta adresine ve cep telefonuna iletilerek Kullanıcı bilgilendirilir.

13.2. Kiraya Veren, Kullanıcının kira ödemelerinde gecikmesi halinde; Cihaz’ı derhal teslim alma hakkı ve/veya gerekmesi halinde Kullanıcının Cihaz’ı Kiraya Veren’e teslim etme yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla, Kullanıcı’nın işbu sözleşmede bildirmiş olduğu e-posta adresine veya cep telefonuna ya da Kiraya Veren’in belirleyeceği bir başka yol ile yazılı olarak ihtarda bulunur. İhtardan itibaren 7 (yedi) gün içinde ödeme yapılmaması halinde, başka bir ihtar ya da ihbara gerek kalmaksızın Kiraya Veren işbu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat, ceza, masraf vs. ödemeksizin tek taraflı olarak haklı sebeple derhal feshedebilecektir.

13.3. Kiraya Veren, sözleşmeyi haklı nedenle feshedebileceği gibi geciken kira bedelleri, cezai şart ödemeleri ile başkaca herhangi bir alacağı için yıllık yüzde on sekiz (18) oranından az olmamak üzere, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’da belirlenen kanuni faizin iki katı oranında faiz uygulayabilir.

13.4. Kira bedeli başta olmak üzere Sözleşmeye Konu her türlü tutar, bedel ve ceza için sözleşmede öngörülen tüm vadeler, kesin vade hükmündedir ve ihtara gerek olmaksızın vade bitiminde temerrüt gerçekleşir. Kullanıcı tarafından kira ödemelerinin veya tazminat yükümlülüğü olan ödemelerin yapılmaması halinde; Kullanıcıdan teminat mektubu alınmışsa, Kullanıcı işbu Banka teminat mektubunun nakde çevrileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.5. Kiralama ödemeleri ve diğer ödemeler birbirinden bağımsızdır. Kira ödemesinin gerçekleşmiş olması Kullanıcının diğer sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Madde 14. Sözleşme’nin Erken Feshi

14.1. Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin haksız şekilde feshedilmesi veya Kiraya Veren tarafından sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi durumlarında, Sözleşme’de belirtilen kira süresinin geri kalanının (“Bakiye Kira Süresi”) tümüne tekabül eden aylık ürün kira bedeli toplamı muaccel hale gelir ve Kullanıcı’dan tahsil edilir. Kullanıcı ayrıca Kiraya Verenin bu sebeple uğrayacağı her türlü zarardan ve cezai şarttan da sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

14.2. Kullanıcı bu durumda kiralanan Cihaz’ı derhal Kiraya Veren’e iade etmek zorundadır. Cihaz’ın iade edilmemesi durumunda sözleşmenin 6.4 ve 16.3 maddelerinde belirtildiği üzere Kiraya Veren’in uğrayacağı her türlü menfi ve müspet zarardan ve cezai şarttan Kullanıcı sorumludur.

Madde 15. Sözleşme’nin Kiraya Veren Tarafından Haklı Feshi

15.1. Kiraya Veren, Sözleşme’yi:

a)    Kullanıcı’nın, Sözleşme hükümlerine aykırı davranışları;

b)    Cihaz’ın kullanım amacına uygun, titiz bir şekilde, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanılmaması;

c)     Cihaz’a kasıtlı olarak zarar verilmesi veya Cihaz’ın Sözleşme hükümlerine aykırı şekilde kullanılması;

d)    Cihaz’ın Kullanıcıdan kaynaklı haciz veya el koyma işlemlerine tabi tutulması;

e)     Cihaz’ın Kullanıcı’nın şüpheli konumda olduğu bir soruşturma veya sanık olduğu bir kovuşturma kapsamında suç işlenmesi için ve bir suçun gerçekleştirilmesi için kullanıldığına yönelik iddia olması;

f)      Cihaz’ın vadesi gelen aylık kira bedelinin Kullanıcı tarafından ödenmemesi;

Nedeniyle ihtarda bulunma hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal etkili olmak üzere herhangi bir bildirim süresi tanımaksızın feshedebilir.

Madde 16. Cihaz’ın İadesi

16.1. Kullanıcı:

a)    Sözleşme’nin Kullanıcı veya Kiraya Veren tarafından feshedildiği,

b)    Sözleşmede belirtilen sürenin bittiği,

c)     Sözleşme’nin başka bir nedenle sona erdiği,

Durumlarda Kiraya Veren tarafından iadeye ilişkin yazılı bilgilendirme tarihinden itibaren iki (2) gün içerisinde fesih veya sona ermeye konu Cihaz’ı Kiraya Veren’in bildireceği yetkili merkezlere iade etmekle yükümlüdür. Bilgilendirmeler, e-posta veya cep telefonu üzerinden yapılacaktır. Kiraya Veren, yetkili personelleri ile Kullanıcının adresinden ürünü almaya da karar verebilir. Bu durumda Kiraya Veren tarafından yetkilendirilen kişi/kişilerce, ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiye göre zaman içinde belirlenebilecek kriterler kapsamında gerekli ilk kontroller Kullanıcı adresinde, detaylı kontroller ise Kiraya Veren tarafından yetkilendirdiği kişilerin kendi lokasyonlarında yapılacak ve sonrasında Kiraya Veren tarafından yetkilendirilen kişilerin yapacağı detaylı kontrollerde herhangi bir teknik ve fiziki hasar/eksiklik tespit edilmesi halinde Kullanıcıya bilgi verilmek şartı ile hasar/eksiklik bedeli Kullanıcıya fatura edilecektir. İşbu madde kapsamında Kiraya Veren tarafından yetkilendirilen kişilerce Kullanıcı’nın tekrar ziyaret edilmesi gerekli olur ise yapılacak ziyaret bedeli Kullanıcıya Kiraya Veren tarafından fatura edilecektir.

16.2. Kullanıcı, Cihaz’ı iade ederken kira süresi boyunca Cihaz’a kaydedilmiş kişisel veriler dahil olmak üzere her türlü bilgiyi sileceğini, kişisel verilerin silinmeden teslim edilmesi halinde her türlü sorumluluğu üstleneceğini taahhüt etmektedir.

16.3. Süresi içerisinde Cihaz’ın iade edilmemesi durumunda; iade edilmeyen Cihaz’ın birim bedeli Kullanıcı’dan tahsil edilecek ve Kiraya Veren’in bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet zararlar ve cezai şart Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. İade edilmeyen Cihaz nedeniyle Kiraya Veren sözleşmenin yenilenmesine karar verirse; Sözleşme Kiraya Veren tarafından feshedilene kadar aylık kira bedeli işletilmeye devam edilir.

16.4. Ancak Kullanıcının iade etmediği Cihaz nedeniyle Kiraya Veren’den süre talep etmesi halinde Kiraya Veren tarafından talep değerlendirilir. Eğer talebin kabulüne karar verilirse Kiraya Verenin belirleyeceği bir tarihe kadar Cihaz’ın iade edilmesi gerekir. Kullanıcı tarafından belirlenen tarihe kadar iade yapılırsa Kiraya Veren tarafından Kullanıcının tazminat sorumluluğuna gidilmeyebilir. Kullanıcının belirlenen tarihte de Cihaz’ı iade etmemesi durumunda işbu sözleşmenin 6.4 ve 16.3. maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

16.5. Kiraya Veren, zamanında iade edilmeyen Cihaz için Kullanıcı’nın eylemlerine karşılık gelen suçlar bakımından Kullanıcı aleyhine Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikâyette bulunma hakkını saklı tutar.

16.6. Sözleşme süresinin olağan şekilde sona ermesi ve Kullanıcı tarafından cihazın sözleşmeye uygun şekilde ve şartlarda Kiraya Veren’e teslim edilmesi durumunda; işbu sözleşmenin 4 numaralı ekindeki hükümler uygulanacaktır.

Madde 17. Cihaz’ın İadesinde Kullanıcı’nın Temel Sorumlulukları

17.1. Kullanıcı, Sözleşme süresinin bitiminde veya feshi halinde Sözleşme’de öngörülen sürede Cihaz’ı teslim aldığı halleriyle iade etmekle yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uygun olağan kullanım dışında meydana gelen hasarlar ve eksilmeler Sözleşme’de yer alan tamirat hükümlerine göre işleme alınacaktır.

17.2. Kullanıcı, kiraladığı Cihaz’ın aynısını teslim etmek zorundadır. Kiralanan Cihaz’ın Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numarası ve seri numaraları ile Cihaz’ın tespitine yarayan diğer işaret ve kayıt numaraları kontrol edilecektir. IMEI veya seri numaraları silinmiş Cihaz’ın iadesi kabul edilmeyecek olup bunlar Sözleşme’de yer alan zayi koşullarına göre işleme alınacaktır.

17.3. Sözleşmeye konu Cihazı’ın herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturmaya konu olması durumunda sorumluluk kesinlikle Kiraya Veren’e ait olmayacaktır. Sözleşme süresi içerisindeki her türlü idari veya cezai sorumluluk Sözleşme sona ermiş olsa dahi Kullanıcıya aittir.

17.4. Kullanıcı, iade işleminde Cihaz’ı kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Eksik gönderilen aksesuarlar, birim bedelleri üzerinden faturalandırılacak ve Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

17.5. Kullanıcı, Cihaz’ı iade etmeden tüm şifrelemeleri kaldırmalıdır. Aksi halde Kiraya Veren, aylık kira bedelini işletmeye devam edebilir veya Sözleşme’de öngörülen Zayi Halleri hükümlerini uygulayabilir.

17.6. Cihaz’ın hafızasında yer alan her türlü kişisel veri Kullanıcı tarafından silinmelidir. Kiraya Veren, Cihaz/da yer alan verilerin muhafazasından sorumlu olmadığı gibi veriler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluğu da bulunmamaktadır.

Madde 18. Cayma Hakkı

18.1. Kiralama işlemi gerçekleştikten sonraki 14 gün içerisinde; Kullanıcı tarafından ambalajı açılmamış ve kullanılmamış cihazın fatura ile birlikte iade ve değişimi yapılabilecektir. Kiralanan cihazın ambalajının açılması durumunda iadenin söz konusu olmayacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder. Cihazın ambalajının açılmasından sonra Kullanıcı tarafından iade edilmesinin istenilmesi durumunda, işbu sözleşmenin 14. Maddesinde düzenlenen haksız fesih hükümleri uygulanacaktır.

18.2. On dört (14) günlük cayma süresi hak düşürücü süre olup, sözleşme konusu cihazın Kullanıcı’ya teslim tarihinden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Kiraya Veren’e yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

18.3. Cayma Hakkının kullanılması halinde cihaz işbu sözleşmenin 16 ve 17. Maddelerinde düzenlenen koşullarda Kullanıcı tarafından Kiraya Veren’e teslim edilir. Teslimatın üç (3) gün içerisinde yapılmamış olması durumunda Kullanıcının, Cayma Hakkından feragat etmiş sayılacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 19. Cezai Şart

19.1. İşbu sözleşmenin muhtelif yerlerinde bulunan “Cezai Şart” kavramı; sözleşmeye konu “Ürünün” on iki (12) aylık kira bedelinin Kullanıcı tarafından Kiraya Verene ödenmesini ifade etmektedir.

19.2. Sözleşme kapsamında uygulanacak olan cezai şart, Sözleşme kapsamındaki Cihaz’ın iadesi ve/veya diğer edimlerin ifası yerine geçmez.

Madde 20. Kullanıcının İletişim Bilgileri

20.1. Kiraya Veren, Kullanıcının sözleşmede belirttiği mail adreslerinden gelecek olan talepleri dikkate alacak ve talep uyarınca hareket edecektir. Bu adres dışında başka kanallardan iletilen talepler dikkate alınmayacaktır.

20.2. Kullanıcı tarafından iletişim bilgilerinin değiştirilmesi halinde Kullanıcı, bu değişikliği derhal ve yazılı olarak Kiraya Veren’e bildirecektir. Kiraya Veren, değişiklikler hakkında Kullanıcı tarafından hiç ve/veya gereği gibi bilgi verilmemesi halinde sorumluluk kabul etmez, bu durumda Kiraya Veren tarafından Kullanıcı’nın bildirdiği son iletişim adresine yapılan tüm bildirimler geçerli olur ve bu durumun her türlü sonucundan Kullanıcı bizzat sorumludur.

20.3. Kullanıcının iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir:

Kullanıcı Adı-Soyadı

Cep Telefonu Numarası

İş Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

İş Yeri Adresi

Ev Adresi


Madde 21. Ön Bilgilendirmeler ve Sözleşme Nüshası

21.1. Ön bilgilendirmeler ve Sözleşme nüshası, cihazın teslimi ile birlikte Kullanıcıya verilir. Ayrıca Kullanıcının talebi halinde Kullanıcının belirtmiş olduğu elektronik posta adresine de gönderilebilir.

Madde 22. Delil Sözleşmesi

22.1. Sözleşme veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde e-posta yazışmaları ve telefon görüşmelerinin yanı sıra Kiraya Veren’in bilgisayar veya ses kayıtları gibi manyetik ortamda tutulan kayıtlar dâhil, her türlü kayıt kesin delil oluşturur.

Madde 23. Yazılı Bildirimler

23.1. Taraflarca fatura, ihtar, ikaz ve fesih bildirimleri dahil yapılacak olan her türlü bildirim, noter aracılığıyla yapılabileceği gibi bu Sözleşmede yer alan e-posta adreslerine ve cep telefonlarına da yazılı olarak yapılabilir. Taraflar, ilgili e-posta adresine yapılan bildirimlerin geçerli ve yeterli olduğunu kabul ve beyan eder.

Madde 24. Uyuşmazlık Çözüm Mercii

24.1. İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Anadolu Adliyesi mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 25. Sözleşmenin Bütünlüğü

25.1. İşbu sözleşme ve ekleri ayrılmaz bir bütün olup sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi durumunda sözleşme eklerinde ayrıntıları belirtilen Hizmet Paketi de sona erecektir.

Madde 26. Yürürlük

26.1. 26 ana maddeden oluşan işbu sözleşme 5 (beş) ekiyle birlikte ayrılmaz bir bütündür. Sözleşme; Kullanıcının ana sözleşme ve eklerini elektronik ortamda onaylaması ile … tarihinde yürürlüğe girmiştir. Sözleşmenin onaylanması ile birlikte Kullanıcı; cihazı teslim alarak 5 (beş) numaralı ekte yer alan Teslim Tutanağını imzalayacaktır.


Menu