Teslimat

1. Kiraya Veren tarafından sözleşmenin akdedilmesini ve siparişin onaylanmasını takip eden beş (5) iş günü içerisinde Cihaz; Kullanıcı’ya ulaştırılmak üzere anlaşmalı kargo, kurye firması ile veya elden teslim edilmesi de dahil olmak üzere Kiraya Veren’in uygun göreceği bir şekilde teslim edilir. Kiraya Veren’in, Cihaz’ı tedarik edememesi durumunda, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) iş günü içerisinde Kullanıcı’yı bilgilendirir. Kullanıcı’nın sözlü veya yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite ve fiyatta başka Cihaz’ı tedarik edebilir ve sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Söz konusu onayı verip vermemek Kullanıcı’nın takdirinde olup onay vermediği hallerde sipariş iptal edilir ve Kullanıcı tarafından ödenen ücret var ise iade edilir.

2. Cihaz, Kullanıcı’ya hasarsız, temiz, kullanılabilir ve sözleşmede belirlenen özelliklerde olacak şekilde teslim edilir.

3. Teslimatın elden yapılması durumunda; teslimatın belirtilen hususlara uygun ve tam olarak yapıldığı, teslimat sırasında tutulacak ve işbu sözleşmenin 5 numaralı eki olan “Teslim Tutanağında” belirtilir ve taraflarca imza altına alınır.

4. Teslimatın kargo veya kurye firması ile yapılması durumunda; Kullanıcı Cihaz’ı teslim alır almaz kontrol eder ve bir eksiklik veya kusur olduğunu görürse teslimat fişine bu hususu yazdırır. Teslimat fişi, Teslim Tutanağı yerine geçecek olup Cihaz’daki eksiklik veya kusur Teslimat Fişine yazdırılmazsa teslimat tam ve uygun olarak yapılmış sayılır.

İşbu sözleşmede Cihazın kargo veya kurye ile teslim edilmesi durumlarında teslimat masrafı gönderene aittir.

Cihaz’ın İadesi

1. Kullanıcı:

a)    Sözleşme’nin Kullanıcı veya Kiraya Veren tarafından feshedildiği,

b)    Sözleşmede belirtilen sürenin bittiği,

c)     Sözleşme’nin başka bir nedenle sona erdiği,

Durumlarda Kiraya Veren tarafından iadeye ilişkin yazılı bilgilendirme tarihinden itibaren iki (2) gün içerisinde fesih veya sona ermeye konu Cihaz’ı Kiraya Veren’in bildireceği yetkili merkezlere iade etmekle yükümlüdür. Bilgilendirmeler, e-posta veya cep telefonu üzerinden yapılacaktır. Kiraya Veren, yetkili personelleri ile Kullanıcının adresinden ürünü almaya da karar verebilir. Bu durumda Kiraya Veren tarafından yetkilendirilen kişi/kişilerce, ihtiyaçlar ve gelişen teknolojiye göre zaman içinde belirlenebilecek kriterler kapsamında gerekli ilk kontroller Kullanıcı adresinde, detaylı kontroller ise Kiraya Veren tarafından yetkilendirdiği kişilerin kendi lokasyonlarında yapılacak ve sonrasında Kiraya Veren tarafından yetkilendirilen kişilerin yapacağı detaylı kontrollerde herhangi bir teknik ve fiziki hasar/eksiklik tespit edilmesi halinde Kullanıcıya bilgi verilmek şartı ile hasar/eksiklik bedeli Kullanıcıya fatura edilecektir. İşbu madde kapsamında Kiraya Veren tarafından yetkilendirilen kişilerce Kullanıcı’nın tekrar ziyaret edilmesi gerekli olur ise yapılacak ziyaret bedeli Kullanıcıya Kiraya Veren tarafından fatura edilecektir.

2. Kullanıcı, Cihaz’ı iade ederken kira süresi boyunca Cihaz’a kaydedilmiş kişisel veriler dahil olmak üzere her türlü bilgiyi sileceğini, kişisel verilerin silinmeden teslim edilmesi halinde her türlü sorumluluğu üstleneceğini taahhüt etmektedir.

3. Süresi içerisinde Cihaz’ın iade edilmemesi durumunda; iade edilmeyen Cihaz’ın birim bedeli Kullanıcı’dan tahsil edilecek ve Kiraya Veren’in bu sebeple uğrayacağı menfi ve müspet zararlar ve cezai şart Kullanıcı tarafından karşılanacaktır. İade edilmeyen Cihaz nedeniyle Kiraya Veren sözleşmenin yenilenmesine karar verirse; Sözleşme Kiraya Veren tarafından feshedilene kadar aylık kira bedeli işletilmeye devam edilir.

4. Ancak Kullanıcının iade etmediği Cihaz nedeniyle Kiraya Veren’den süre talep etmesi halinde Kiraya Veren tarafından talep değerlendirilir. Eğer talebin kabulüne karar verilirse Kiraya Verenin belirleyeceği bir tarihe kadar Cihaz’ın iade edilmesi gerekir. Kullanıcı tarafından belirlenen tarihe kadar iade yapılırsa Kiraya Veren tarafından Kullanıcının tazminat sorumluluğuna gidilmeyebilir. Kullanıcının belirlenen tarihte de Cihaz’ı iade etmemesi durumunda işbu sözleşmenin 6.4 ve 16.3. maddelerinde belirtilen hükümler uygulanır.

5. Kiraya Veren, zamanında iade edilmeyen Cihaz için Kullanıcı’nın eylemlerine karşılık gelen suçlar bakımından Kullanıcı aleyhine Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikâyette bulunma hakkını saklı tutar.

6. Sözleşme süresinin olağan şekilde sona ermesi ve Kullanıcı tarafından cihazın sözleşmeye uygun şekilde ve şartlarda Kiraya Veren’e teslim edilmesi durumunda; işbu sözleşmenin 4 numaralı ekindeki hükümler uygulanacaktır.

Cihaz’ın İadesinde Kullanıcı’nın Temel Sorumlulukları

1. Kullanıcı, Sözleşme süresinin bitiminde veya feshi halinde Sözleşme’de öngörülen sürede Cihaz’ı teslim aldığı halleriyle iade etmekle yükümlüdür. Sözleşme hükümlerine uygun olağan kullanım dışında meydana gelen hasarlar ve eksilmeler Sözleşme’de yer alan tamirat hükümlerine göre işleme alınacaktır.

2. Kullanıcı, kiraladığı Cihaz’ın aynısını teslim etmek zorundadır. Kiralanan Cihaz’ın Uluslararası Mobil Cihaz Kimliği (IMEI) numarası ve seri numaraları ile Cihaz’ın tespitine yarayan diğer işaret ve kayıt numaraları kontrol edilecektir. IMEI veya seri numaraları silinmiş Cihaz’ın iadesi kabul edilmeyecek olup bunlar Sözleşme’de yer alan zayi koşullarına göre işleme alınacaktır.

3. Sözleşmeye konu Cihazı’ın herhangi bir şekilde soruşturma veya kovuşturmaya konu olması durumunda sorumluluk kesinlikle Kiraya Veren’e ait olmayacaktır. Sözleşme süresi içerisindeki her türlü idari veya cezai sorumluluk Sözleşme sona ermiş olsa dahi Kullanıcıya aittir.

4. Kullanıcı, iade işleminde Cihaz’ı kutusu, ambalajı, varsa aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim etmekle yükümlüdür. Eksik gönderilen aksesuarlar, birim bedelleri üzerinden faturalandırılacak ve Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

5. Kullanıcı, Cihaz’ı iade etmeden tüm şifrelemeleri kaldırmalıdır. Aksi halde Kiraya Veren, aylık kira bedelini işletmeye devam edebilir veya Sözleşme’de öngörülen Zayi Halleri hükümlerini uygulayabilir.

6. Cihaz’ın hafızasında yer alan her türlü kişisel veri Kullanıcı tarafından silinmelidir. Kiraya Veren, Cihaz/da yer alan verilerin muhafazasından sorumlu olmadığı gibi veriler nedeniyle hiçbir hukuki sorumluluğu da bulunmamaktadır.

Cayma Hakkı

1. Kiralama işlemi gerçekleştikten sonraki 14 gün içerisinde; Kullanıcı tarafından ambalajı açılmamış ve kullanılmamış cihazın fatura ile birlikte iade ve değişimi yapılabilecektir. Kiralanan cihazın ambalajının açılması durumunda iadenin söz konusu olmayacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder. Cihazın ambalajının açılmasından sonra Kullanıcı tarafından iade edilmesinin istenilmesi durumunda, işbu sözleşmenin 14. Maddesinde düzenlenen haksız fesih hükümleri uygulanacaktır.

2. On dört (14) günlük cayma süresi hak düşürücü süre olup, sözleşme konusu cihazın Kullanıcı’ya teslim tarihinden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Kiraya Veren’e yazılı olarak bildirimde bulunulması gerekmektedir.

3. Cayma Hakkının kullanılması halinde cihaz işbu sözleşmenin 16 ve 17. Maddelerinde düzenlenen koşullarda Kullanıcı tarafından Kiraya Veren’e teslim edilir. Teslimatın üç (3) gün içerisinde yapılmamış olması durumunda Kullanıcının, Cayma Hakkından feragat etmiş sayılacağını taraflar kabul, beyan ve taahhüt eder.


Menu